REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH
NA TERENIE CMENTARZA POWĄZKOWSKIEGO

§1.

 1. Niniejszy regulamin uczestnictwa w zajęciach o charakterze kulturalno-edukacyjnym na terenie Cmentarza Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie (dalej odpowiednio „Zajęcia”, „Regulamin” oraz „Cmentarz”) określa zasady i warunki oraz wzajemne obowiązki:
 1. Organizatora Zajęć – Fundacji Stare Powązki z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 00008869 oraz
 2. Zgłaszającego Udział w Zajęciach – osoby fizycznej zgłaszającej zamiar udziału w zajęciach.
 3. Zajęcia realizowane są na terenie Cmentarza, w szczególności w formie:
 1. zajęć terenowych (spacer edukacyjny) na terenie Cmentarza;
 2. spotkań lub pogadanek, konkursów lub współpracy w różnego rodzaju.
 1. Osobą odpowiedzialną za organizację Zajęć jest upoważniony przedstawiciel Organizatora Zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się za wiedzą i zgodą Zarządu Cmentarza Powązkowskiego z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 14, działającego w imieniu Archidiecezji Warszawskiej, tj. dysponenta Cmentarza.
 3. Prowadzący zajęcia są wyznaczeni przez Organizatora Zajęć.

§2.

 1. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Dzieciom towarzyszyć winien opiekun. Roli tej nie przejmuje prowadzący te Zajęcia ze strony Organizatora.
 2. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za małoletnich biorących udział w Zajęciach oraz obowiązani są zapewnić wszelkie wymagane środki zmierzające do należytego zabezpieczenia udziału małoletnich w Zajęciach i zapewnienia im stosownej opieki.
 3. Uczestnicy Zajęć obowiązani są zachowywać się w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami zachowania w miejscach publicznych, i zaniechać wszelkich zachowań, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub mienia Cmentarza.
 4. Organizator nie zapewnia dodatkowych pomocy, takich jak przewodniki itp.
 5. Zgłaszający Udział zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Cmentarza Powązkowskiego dostępnym pod adresem: https://cmentarz.stare-powazki.pl/regulamin-cmentarza/ i jego akceptacji, co dotyczy w szczególności zasad przebywania na terenie Cmentarza i czynów niedozwolonych. Na terenie Cmentarza obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia, zaś uczestniczy Zajęć obowiązani są do odpowiedniego, godnego zachowania się.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w Zajęciach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Za bezpieczeństwo podczas Zajęć organizowanych na terenie Cmentarza oraz w czasie wolnym odpowiedzialność odpowiadają sami uczestnicy Zajęć, zaś w przypadku osób małoletnich – opiekunowie.
 7. Za zniszczenia spowodowane przez uczestników podczas trwania Zajęć odpowiadają Zgłaszający Udział. Są oni zobowiązani do ich osobistego pokrycia.
 8. Za wypadki powstałe w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator nie odpowiada.
 9. Obowiązkiem uczestników Zajęć jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich zagubienie lub zaginięcie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub w mieniu jakie mogą powstać u uczestników Zajęć oraz za szkody powstałe na skutek czynników nieprzewidzianych, takich jak wywroty drzew, nagłe zjawiska pogodowe, oddziaływania flory i fauny.
 11. Osoby przebywające na terenie Cmentarza w związku z Zajęciami zobowiązują się do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Organizatora lub jego przedstawiciela.
 12. Prowadzący Zajęcia ma prawo odwołać lub przerwać je w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników, w tym nagannego zachowania grupy, uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik lub uczestnicy zajęć znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także w innych przypadkach, gdy odbycie się Zajęć jest istotnie utrudnione – decyzję w tym przedmiocie podejmuje Organizator lub prowadzący Zajęcia. W takim przypadku Organizator zajęć nie bierze odpowiedzialności za koszty poniesione przez Zgłaszającego Udział.
 13. Przebywanie na terenie Cmentarza w ramach Zajęć wiąże się z ryzykiem wystąpienia zagrożeń, w szczególności: ukąszeń przez owady, kleszcze lub inne zwierzęta oraz zagrożeń związanych z poruszaniem się się po terenach cmentarnych (zagrożenia ze strony spadających gałęzi, możliwości potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu itp.);
 14. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do zgłoszenia prowadzącemu Zajęcia edukacyjne, wszelkich zaistniałych zdarzeń naruszających niniejszy Regulamin.
 15. Zgłaszający Udział bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, naruszenia lub niedopełnienie zasad, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§3.

 1. Koniecznym warunkiem uczestnictwa w Zajęciach przez Zgłaszającego Udział jest wcześniejsza rezerwacja poprzez formularz widniejący na stronie internetowej fundacji (https://fundacja.stare-powazki.pl/), oraz skuteczne potwierdzenie rezerwacji terminu, przez które rozumieć należy potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez Fundację.
 2. Rezerwacji Zajęć jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych terminów i dokonywana jest w kolejności napływania zgłoszeń.
 3. Rezerwacja możliwa jest na co najmniej 2 dni przed terminem zwiedzania.
 4. Maksymalna liczebność grupy zwiedzających wynosi 30 osób. Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu Zajęć w przypadku zbyt małej liczebności grupy (w szczególności, gdy miałaby być ona mniejsza niż 10 osób).
 5. Czas trwania Zajęć wynosi 90 min.
 6. Czas trwania Zajęć jest ściśle określony (Zajęcia prowadzone są wg. zaplanowanego harmonogramu). W sytuacji opóźnień w stosunku do zaplanowanego harmonogramu spowodowanych przez Zgłaszającego Udział (w tym gdy dana osoba przybędzie z opóźnieniem), Zajęcia nie są przedłużane.

§4.

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Zajęć.
 2. Udział w Zajęciach jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika zajęć w celu publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz w innych formach działań promocyjnych czy edukacyjnych Fundacji lub Cmentarza.
 3. W zakresie nienormowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.