REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW
NA TERENIE CMENTARZA POWĄZKOWSKIEGO

§1.

 1. Niniejszy regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych dla uczniów na terenie Cmentarza Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie (dalej odpowiednio „Zajęcia”, „Regulamin” oraz „Cmentarz”) określa zasady i warunki oraz wzajemne obowiązki:
 1. Organizatora Zajęć – Fundacji Stare Powązki z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 00008869 oraz
 2. Zgłaszającego Udział w Zajęciach – szkoły w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 3. Zajęcia realizowane są na terenie Cmentarza, w szczególności w formie:
 1. lekcji terenowych na terenie Cmentarza;
 2. spotkań lub pogadanek w szkołach, konkursów lub współpracy w różnego rodzaju.
 1. Osobą odpowiedzialną za organizację Zajęć jest upoważniony przedstawiciel Organizatora Zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się za wiedzą i zgodą Zarządu Cmentarza Powązkowskiego z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 14, działającego w imieniu Archidiecezji Warszawskiej, tj. dysponenta Cmentarza.
 3. Prowadzący zajęcia są wyznaczeni przez Organizatora Zajęć.

§2.

 1. W trakcie Zajęć, grupie Zgłaszającego Udział przez cały czas musi towarzyszyć opiekun lub opiekunowie, którzy zapewniani są przez Zgłaszającego Udział. Roli tej nie przejmuje prowadzący te Zajęcia ze strony Organizatora.
 2. Zgłaszający Udział ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów biorących udział w Zajęciach oraz obowiązany jest zapewnić wszelkie wymagane środki zmierzające do należytego zabezpieczenia udziału uczniów w Zajęciach i zapewnienia im stosownej opieki.
 3. Za opiekę nad grupą uczestniczącą w Zajęciach odpowiada jej opiekun, który ma obowiązek dbać o grupę w taki sposób, by Zajęcia mogły się odbyć. Opiekunowie obowiązani są dbać o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwa dzieci.
 4. Zgłaszający Udział zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Cmentarza Powązkowskiego dostępnym pod adresem: https://cmentarz.stare-powazki.pl/regulamin-cmentarza/ i jego akceptacji, co dotyczy w szczególności zasad przebywania na terenie Cmentarza i czynów niedozwolonych. Na terenie Cmentarza obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia, zaś uczestniczy Zajęć obowiązani są do odpowiedniego, godnego zachowania się.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w Zajęciach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Za bezpieczeństwo uczestników podczas Zajęć organizowanych na terenie Cmentarza oraz w czasie wolnym odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup ze strony Zgłaszającego Udział.
 6. Za zniszczenia spowodowane przez uczestników podczas trwania Zajęć odpowiadają opiekunowie grup lub Zgłaszający Udział. Są oni zobowiązani do wyegzekwowania zwrotu kosztów naprawienia powstałych strat lub ich osobistego pokrycia.
 7. Za wypadki powstałe w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator nie odpowiada.
 8. Obowiązkiem uczestników Zajęć jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich zagubienie lub zaginięcie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub w mieniu jakie mogą powstać u uczestników Zajęć oraz za szkody powstałe na skutek czynników nieprzewidzianych, takich jak wywroty drzew, nagłe zjawiska pogodowe, oddziaływania flory i fauny.
 10. Osoby przebywające na terenie Cmentarza w związku z Zajęciami zobowiązują się do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Organizatora lub jego przedstawiciela.
 11. Prowadzący Zajęcia ma prawo odwołać lub przerwać je w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników, w tym nagannego zachowania grupy, uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik lub uczestnicy zajęć znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego opiekunów lub liczby podopiecznych. W takim przypadku Organizator zajęć nie bierze odpowiedzialności za koszty poniesione przez Zgłaszającego Udział.
 12. Przebywanie na terenie Cmentarza w ramach Zajęć wiąże się z ryzykiem wystąpienia zagrożeń, w szczególności: ukąszeń przez owady, kleszcze lub inne zwierzęta oraz zagrożeń związanych z poruszaniem się się po terenach cmentarnych (zagrożenia ze strony spadających gałęzi, możliwości potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu itp.);
 13. Do obowiązków opiekuna grupy biorącej udział w Zajęciach, które powinny być dopełnione przed przystąpieniem do nich, należy:
 1. dopełnienie wszystkich formalności związanych z organizacją wyjazdu i pobytu na terenie Cmentarza;
 2. uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd dzieci, poinformowanie uczestników oraz ich rodziców o ewentualnych zagrożeniach występujących na terenie Cmentarza
 1. Opiekun grupy zobowiązany jest do zgłoszenia prowadzącemu Zajęcia edukacyjne, wszelkich zaistniałych zdarzeń naruszających niniejszy Regulamin.
 2. Zgłaszający Udział bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, naruszenia lub niedopełnienie zasad, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§3.

 1. Koniecznym warunkiem uczestnictwa w Zajęciach przez grupę Zgłaszającego Udział jest wcześniejsza rezerwacja poprzez formularz widniejący na stronie internetowej fundacji (https://fundacja.stare-powazki.pl/), oraz skuteczne potwierdzenie rezerwacji terminu, przez które rozumieć należy potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez Fundację.
 2. Rezerwacji Zajęć jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych terminów i dokonywana jest w kolejności napływania zgłoszeń.
 3. Rezerwacja możliwa jest na co najmniej 2 dni przed terminem zwiedzania
 4. Czas trwania Zajęć wynosi 90 min.
 5. Czas trwania Zajęć jest ściśle określony (Zajęcia prowadzone są wg. zaplanowanego harmonogramu). W sytuacji opóźnień w stosunku do zaplanowanego harmonogramu spowodowanych przez Zgłaszającego Udział (w tym gdy grupa przybędzie z opóźnieniem), Zajęcia mogą ulec skróceniu.
 6. Organizator nie zapewnia dodatkowych pomocy, takich jak karty pracy itp.

§4.

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Zajęć.
 2. Udział dziecka w Zajęciach jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka do nieodpłatnego wykorzystywania prac wykonanych przez dziecko oraz jego wizerunku w celu publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz w innych formach działań promocyjnych czy edukacyjnych Fundacji lub Cmentarza.
 3. W zakresie nienormowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.