Ci wspaniali mężczyźni wieku pary i elektryczności. Inżynierowie i technicy

– 9 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Zwrócenie uwagi na konieczność rozwoju nauki, techniki i gospodarki oraz znaczenie działalności specjalistów z branży technicznej dla społeczeństwa.

CZAS TRWANIA
Rozszerzona wersja zajęć 90 min., wersja skrócona 60 min.

Scenariusz lekcji w PDF