Świat Stanisława Wokulskiego – zesłańcy, rzemieślnicy, kupcy, arystokracja

– 4 –

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Przybliżenie oraz utrwalenie wiadomości o życiu
społeczeństwa polskiego w czasach zaborów,
z naciskiem na sytuację w zaborze rosyjskim
po powstaniu styczniowym.

CZAS TRWANIA
Godzina lekcyjna w szkole – przygotowanie oraz
zajęcia w terenie – 2 godziny lekcyjne (na terenie
cmentarza Stare Powązki).

Scenariusz lekcji w PDF